Noves Autoritzacions de Plantacions de Vinya

L'INSTITUT AGRÍCOLA al·lega davant el MAGRAMA, la norma que ho regula

 

 

Ara fa uns mesos, el Reial Decret 740/2015 de 31 de juliol va modificar la norma que regula el potencial de producció vitícola a l'Estat Espanyol . Aquesta norma es va publicar a fi d'adaptar-nos a les noves disposicions que emanen dels reglaments comunitaris i, en particular, del que regula l’Organització Comuna de Mercats i el Reglament d'Execució 2015/561 de la Comissió de 7 d'abril de 2015 pel qual s'estableixen les disposicions relatives al nou règim d'autoritzacions per a plantacions de vinya.

 

Més enllà dels canvis que ja s'han vingut anunciant en els darrers mesos, i que passen per la desaparició dels Drets de Vinya (són substituïts per les Autoritzacions), la impossibilitat de vendre drets o autoritzacions a partir d'ara, i el fet que un cop atorgada la nova Autorització el termini per plantar serà de 3 anys, i ha altres aspectes de la regulació que convé ressenyar.

 

Un d'ells, és el fet que, atès no es poden transferir les Autoritzacions de Plantació de Vinya s'ha previst un mecanisme mitjançant el qual es pot sol·licitar permís per obtenir noves Autoritzacions de Plantacions de Vinya. És important indicar que l'Estat membre està obligat a concedir les Autoritzacions cada any per una superfície vitícola de nova plantació que estigui entre el 0 i el 1 % de la superfície estatal plantada (958.697 ha), sense que  aquesta no pugui ser 0. Al respecte, les DOP vitivinícoles poden sol·licitar la restricció de les plantacions en el seu territori (si poden acreditar-ne la necessitat). L'Estat  ha de fixar cada any el percentatge de superfície a plantar. 

 

No cal dir, que es de preveure que el major nombre de sol·licituds de noves plantacions es concentrin en aquelles DOP que tenen millor sortida comercial, fet que, de produir-se pot provocar distorsions greus en els preus i afectar no únicament al preu del raïm (en aquest cas per un excés d'oferta), sinó també en segon terme al preu del producte a granel i embotellat, generant una depreciació previsible del preus de venda final si aquesta no es veu compensada per les vendes. En aquest punt les DO Qualificades o el Cava hauran de preveure l'impacte.

 

Davant d'aquest fet i en interès dels empresaris del sector, tant productors de raïm com elaboradors que veuen en la fluctuació de preus una amenaça al prestigi i valoració del producte, des de l'Institut Agrícola s'ha al·legat a la proposta de resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris que fixa per l'any 2016 la superfície que es podrà concedir per a autoritzacions de noves plantacions.

 

La proposta inicial del Ministeri consistia en autoritzar el 0,6% de la superfície nacional més la restricció de plantacions d’únicament a 4 DOP espanyoles, que han acreditat suficientment la necessitat de restricció (un total  de 6.512,92 ha de nova plantació).

 

Les 4 DOP han estat: DOP Bizkaiko Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia: 3,92 has, DOP Navarra: 56 has, DOP Ribera del Duero: 314 has i DOP "Rioja": 387 has

 

Així, tot i que ens costa que la DO Cava també va sol·licitar una restricció de plantació al 0,4 de la seva superfície inscrita, la petició de la DO Cava va ser rebutjada, entre d'altres motius, i tal i com era de preveure, pel fet que la doble inscripció de moltes vinyes emparades per la DOP Cava motiva que no es pugui realment predir el volum de producció que finalment anirà en aquesta DOP.

 

Valorada l'oportunitat de presentar al·legacions l'INSTITUT AGRÍCOLA considera que en aquests moments no hi ha un problema de risc de manca de raïm, i que particularment en el cas del Cava, un excés de plantacions pot afavorir un desequilibri de preus al mercat, motiu pel qual s'han presentat consideracions al respecte que han estat parcialment estimades.

 

S'ha sol·licitat a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura que s'aprovi una reducció del coeficient de 0,6 per a l'Estat espanyol fins el 0,4 (coincidint amb la petició del Cava), i que el càlcul d'aquest coeficient, es faci sobre la superfície vitícola un cop descomptada la superfície corresponent a les  4 DOP mencionades (suposen un 10% de la superfície estatal inscrita), en base a la següent documentació:

 

 • Les al·legacions presentades per la DOP Cava (que proposa una restricció de plantacions en el seu àmbit geogràfic a un nivell del 0,4 de la superfície inscrita).
 • L'Estudi Econòmic del MAGRAMA sobre el sector vitivinícola (2014) que ha realitzat aquest Ministeri, i en el que d'altra banda es reconeix la realitat de diverses de DOP en què hi ha explotacions vitícoles que veremen "a pèrdues".
 • L'informe de l'Observatori Espanyol del Vi, segons el qual al 2014 les exportacions espanyoles, en vins i mosts van ser les més econòmiques d'entre tots els principals països exportadors.
 • L'impacte en les produccions (a l'alça) de les vinyes que s'han reconvertit a espatllera o regadiu en els últims anys, particularment aprofitant el finançament dels Plans de Reestructuració de la Vinya.
 • La necessitat de plantació dels Drets de plantació que caduquen en els propers anys.
 • El fet que les plantacions que no estiguin finançades a través dels Plans de Reestructuració de la Vinya puguin ser finançades a través dels Plans de Desenvolupament Rural de les comunitats autònomes.

 

Al respecte el Ministeri un cop analitzades les al·legacions presentades, ha considerat mantenir el càlcul del coeficient sobre la superfície total i rebaixar el coeficient fins el 0,43 de la superfície estatal inscrita (4.173 ha), fet que implica una rebaixa de 1.579 ha respecte l'anterior proposta per a l'any 2016.

 

Així, el passat 30 de gener es va publicar al BOE la resolució pertinent, restant obert el període per sol·licitar noves plantacions per aquells que ho vulguin.

 

OBERT PERIODE DE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIONS DE NOVA PLANTACIÓ DE VINYA 

 

Des de l’1 de febrer fins el 15 de març està obert el termini per sol·licitar autoritzacions de nova plantació de vinya. Aquestes noves autoritzacions  presenten diferències respecte els drets de nova plantació que es demanaven abans. 

 

Les diferències més importants són:

 • Amb aquestes autoritzacions NO es pot demanar l’ajut del Pla de Reestructuració i reconversió de la vinya
 • Només hi ha 3 criteris de prioritat:
  • Prioritat 1: Jove nou viticultor: tenir menys de 41 anys, haver fet DUN             anteriorment però  no haver sigut MAI titular de cap vinya
  • Prioritat 2:  No tenir plantacions presumptament il·legals ni abandonades
  • Prioritat 3: La resta de persones
 • Cal haver declarat a la DUN 2015 la parcel·la on es voldrà plantar amb aquesta sol·licitud, si no es va declarar, sobretot declarar-la a la DUN2016

 

Documentació que cal presentar:

 • Sol·licitud d’autorització de nova plantació (us l’adjunto) firmada pel sol·licitant i pel propietari de la terra
 • Nota simple del registre de la propietat que acredita qui és el propietari de la parcel·la
 • Croquis de la plantació
 • Compromís que us adjunto signat on diu que no es traspassarà a la vinya plantada durant els primers 5 anys

 

Aspectes a tenir en compte:

 • Aquestes sol·licituds no es resoldran fins al més de d’agost, per tant aquestes autoritzacions (si són concedides) ja seran per plantar l’hivern del 2016-17
 • Cal tenir clar on es vol plantar,  ja que ara canviar la localització serà més complicat.
 • És important saber que el reglament preveu sancions administratives si no s’utilitzen les autoritzacions concedides (encara no sabem com s’aplicarà, però cal saber-ho) 

 

 

 

Article publicat a La Drecera 155. Gener - Febrer 2016

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Empresa