BUSINESSEUROPE&UEAPME

Declaració a favor de l'enfortiment de la política europea per a les PIMEs

 

 

BUSINESSEUROPE, la Confederació Europea d'Empreses, i UEAPME, organització  empresarial que representa els interessos de pimes i autònoms europeus, han fet públic  una Declaració a favor de l’enfortiment de la política europea per a les PIMEs

Ambdues organitzacions mostren el seu suport a la Comissió Europea en la seva decisió d'integrar la Petita i Mitjana Empresa en totes les polítiques comunitàries, principalment en qualsevol relacionada amb l'estratègia per al Mercat Únic.

En el marc de la "Small Business Act" ((llei de la empresa petita)), iniciativa que té per objecte crear unes condicions favorables per al creixement i la competitivitat sostenible de les PIMEs europees, BUSINESSEUROPE i UEAPME aposten per respectar el principi "Think Small First" (“primer pensa en petit”), i sol·liciten avaluar l’impacte que en les petites i mitjanes empreses té qualsevol política de la Unió Europea.

 

La Unió Europea necessita renovar i enfortir la política per a les PIME

BUSINESSEUROPE, en representació de les empreses de totes les mides i tots els sectors, i UEAPME, l’associació de les micro, petites i mitjanes empreses d’Europa, donen suport a la línia política de la Comissió Europea per integrar les qüestions de les PIMEs en totes les polítiques de la Unió Europea (UE), especialment la nova estratègia per al Mercat Únic.

No obstant això, en relació a  la integració dels elements de les PIME en les polítiques de la UE, els principis fonamentals de la Small Bussines Act (SBA) han de ser respectats, com:

  • La veritable aplicació del principi “Think small first” (pensar primer en petit), ja que més del 99% de totes les empreses europees són PIMEs. La  legislació hauria de ser redactada principalment amb mentalitat de PIME.
  • Principi de prova obligatòria per a les pimes en l'avaluació d'impacte de qualsevol nova iniciativa política de la UE.
 

La integració dels elements de les PIME en les polítiques de la Unió Europea no pot ser un substitut d'una política horitzontal coherent per a les PIME. En l'actualitat la base d'aquesta política de la PIME europea és la Small Business Act existent (Llei de la empresa petita) i necessita ser examinada i revisada per establir la futura estratègia de les PIME de la Unió Europea.

L'enfocament de la política horitzontal de les PIME és una necessitat per jutjar si les accions nacionals que influeixen en les PIMEs van en concordança amb els principis de la UE. El desenvolupament de les PIMEs, el benestar econòmic i el creixement s'integraran en el Semestre Europeu (reunió del Consell) i Europa necessita un punt de referència per jutjar si les polítiques nacionals creen creixement i ocupació.

 

Ja s'han dut a terme treballs importants per preparar la revisió de la SBA. A més s’ha fet una consulta pública que ha mostrat clarament l’interès general de fer aquesta revisió. La Xarxa Europea de Representats de les PIMEs de la UE ja ha identificat cinc àrees prioritàries d'acció

  • millorar l’accés al finançament,
  • millorar l’accés al mercat,
  • millorar la iniciativa empresarial,
  • reduir la burocràcia,
  • solucionar la manca de personal qualificat.
 

Aquesta nova SBA hauria d’estar millor implementada que en el passat. S'hauria de combinar amb un programa de acció per eliminar:

  • Els obstacles per fer negocis a través de les fronteres.
  • Els obstacles per la prestació de béns i serveis transfronterers.
  • Els obstacles per l'establir-se en un altre Estat membre de la UE.

A més, en una futura política per a les PIMEs, cal tenir en compte els aspectes següents:

 

Millor accés als mercats a través d’un Reconeixement Mutu.

La nova estratègia per al Mercat Únic hauria de permetre a la Comissió actuar com un guardià més eficaç sobre el  principi de reconeixement mutu en l'àrea de béns i serveis.

 

Serveis

Per tal d'aprofitar al màxim el mercat interior, la Directiva de Serveis 2006 ha de ser aplicada plenament en tots els Estats membres, per tal de garantir una competència lleial i facilitar la lliure circulació. BUSINESSEUROPE i UEAPME sol·liciten una aplicació proporcional de l’article Art 20 (2) de la Directiva de Serveis, tenint en compte la perspectiva del proveïdor de serveis, així com diferents obstacles transfronterers legals. S’ha de desenvolupar la Finestreta Única (Points of Single Contact – PSC) en un sistema de portals de negoci on line de ple dret de negocis i crear plataformes per promoure intercanvis d'informació entre els representants empresarials. Necessitem l'establiment d'una finestra única per a l'IVA – les PIME han de poder complir amb totes les seves obligacions d'IVA, en la seva oficina d'ingressos corresponent, per a tota la facturació generada al mercat interior.

La possibilitat de mantenir la prohibició de vendre per sota del cost en els països on existeix, en línia amb les normes de competència de la  UE, és de vital importància per a les PIME, especialment en el sector minorista.

 

Facilitar l'establiment en un altre Estat membre

Les petites empreses encara tenen dificultats per establir una filial en un altre Estat membre de la UE. La raó és la multiplicació de procediments nacionals que han de ser respectats. L'adopció de la proposta de societat unipersonal, que està inclòs dins el programa europeu AGENDA DIGITAL, que permet el registre en línia, podria suposar una solució.

 

Normes europees de qualitat i de mercat

Les PIMEs ha de poder accedir a la informació sobre les normes d’una manera senzilla, transparent i assequible. Les normes han de ser una referència. Reconèixer que els diferents sectors tenen necessitats diferents quan es tracta de normes. Les PIMEs han de participar plenament en els sistemes nacionals i europeus de normalització.

 

Equilibri just entre els interessos de les empreses i la protecció del consumidor

Les PIMEs necessiten regulacions que proporcionen un equilibri just entre els drets del consumidor i els interessos de l'empresa. Les microempreses no tenen, per definició, més poder de mercat que els dels consumidors. Les mesures en l'àmbit de protecció dels consumidors han de respectar les necessitats i requeriments de les pimes. El consumidor responsable, tal i com el descriu el Tribunal de Justícia d ela UE,  s'ha de convertir en el principi rector.

 

L'accés al finançament per a les PIME

Els préstecs bancaris seguiran sent el principal instrument de finançament de les PIMEs, amb altres fonts de finançament cada vegada de més importància. Hi ha una necessitat de trobar un equilibri entre la promoció de l'estabilitat financera dels bancs i assegurar l’accés de les PIMEs al finançament. Les regulacions bancàries han de mostrar especial atenció al paper exercit per els bancs locals i regionals en el finançament de les PIMEs. Les regulacions, per tant, s’haurien d’aplicar proporcionalment per tal de no posar dificultats a les empreses per accedir al finançament. Les institucions nacionals de garantia han de enfortir-se.

BUSINESSEUROPE i UEAPME accepten les mesures previstes per l'acció de Mercat de Capitals de la Unió de planificar l'ampliació de les opcions de finançament no creditícies. Les iniciatives per promoure la inversió i el finançament ha de ser dissenyades d'una manera que sigui apropiada per a les microempreses en particular.

Un altre punt important és la revisió que al març de 2016 la Comissió farà de la Directiva sobre la morositat. És important presentar propostes per resoldre els problemes que presenta.

 

Garantir el subministrament de mà d'obra qualificada

Cal modernitzar els sistemes d'educació i formació per ser més sensible a les demandes del  mercat de treball i les necessitats de les l'empresa. La promoció de la lliure circulació de professionals a través d'un millor reconeixement de les qualificacions és clau. Una visió clara de la regulació de les professions als Estats membres de la Comissió és important per avançar en la recerca d'un millor equilibri entre la promoció de la iniciativa empresarial, garantint l'accés a les habilitats d'alt nivell, i l'eliminació de barreres innecessàries en el mercat únic. S’ha de  garantir les condicions per a la mobilitat transfronterera. El paper positiu de les PIMEs en l'oferta d'aprenentatge d'alta qualitat també ha de ser tingut en compte. Pel que fa al desplaçament de treballadors, la UE i els Estats membres han de poder aplicar la normativa  manera que tingui en compte la necessitat de fer els tràmits més fàcil d'utilitzar per a les PIME.

 

 

 

Article publicat a La Drecera 154 Novembre - Desembre 2015

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya