El Conveni Colectiu Agropecuari de Catalunya en ultraactivitat

El passat dia 6 de novembre, i a petició de la part patronal, s'ajornaren les negociacions fins el proper mes de març de 2016.

  

La negociació de les taules salarials previstes al Conveni Colectiu Agropecuari de Catalunya.

El passat mes de desembre de 2014, acabà el conveni agropecuari vigent fins el moment durant els tres darrers exercicis (2012-2014).. D'ençà aleshores fins avui, s'han estat duent diverses negociacions en paral·lel a fi de dur a port un nou conveni fruit de la negociació. Això no obstant, la  llunyania entre les posicions dels sindicats que defensen pujades considerables, enfront d'una posició molt més pragmàtica i propera a la realitat que defensen les organitzacions empresarials, ha provocat que a dia d'avui no hi hagi acord pel que fa a la vessant salarial del conveni agropecuari.

Si bé la posició de l'Institut Agrícola és la d'arribar a acords aviat i perdurables en el temps (nosaltres demanem que s'estableixi per un mínim de 3 campanyes), i obrir la negociació també en d'altres aspectes que incideixen directament sobre els costos empresarials, d'altres organitzacions no mantenen les mateixes prioritats i prefereixen esperar a la primera setmana del mes de març de 2016, argumentant que cal esperar a les liquidacions de les campanyes fructícoles de Lleida.  En aquest punt, i tenint en compte l'impossibilitat real d'assolir, en aquests moments, un consens a la negociació, l'Institut a recolzat la petició d'ajornament que finalment ha estat acceptada pels sindicats CCOO i UGT.

Al respecte, el passat dia 6 de novembre, i a petició de la part patronal, s'ajornaren les negociacions fins el proper mes de març de 2016.

 

No obstant aquest ajornament en el capítol salarial, cal indicar que aquest es produeix, se'ns perjudici de pactes posteriors que puguin afectar als salaris de l’exercici 2015, i s'acorda juntament amb un pacte d'extensió de la ultraactivitat (vigència de l'actual conveni) fins que no hi hagi un acord per al nou conveni agropecuari (2015-???).

 

L’acord d'ultraactivitat negociat no implica cap increment automàtic, atès al conveni no hi ha cap clàusula d'indexació a l’IPC ni automatisme similar. Les taules salarials vigents, segueixen sent les darreres aprovades corresponents l’any 2014. Si en un posterior acord s'acordessin variacions que afectessin l’exercici 2015 seria a partir de la data de publicació de l’acord al Diari Oficial de la Generalitat quan caldria regularitzar la situació dels salaris afectats.

 

Grups Professionals

Paral·lelament (no es preveu interrupció en aquest apartat), s'han iniciat els treballs per adequar el conveni agropecuari a la normativa laboral vigent que preveu una categorització per Grups professionals que es vinculen a diferents nivells salarials (7).

Tot i que en aquest punt, a priori, no es preveu una major conflictivitat, atès el nombre de nivells salarials sobre el que es treballa, és el mateix que el del conveni vigent. No cal dir que a la pràctica l'establiment de Grups professionals tindrà impacte sobre el salari dels treballadors quan resulti que aquests estiguin erròniament enquadrats en un grup que no els correspon (un exemple podria ser un peó fent funcions pròpies de capatàs o de tècnic especialista o bé de tractorista).

Per altra banda, és innegable que la realitat actual dista de la que teníem quan es van definir les categories professionals, avui dia, vigents (i que es venen arrossegant de convenis anteriors), amb l'aparició de categories no previstes inicialment o bé que han modificat les seves funcions al llarg del temps. Al respecte s'està treballant per definir nous grups i categories professionals i definir taules de equivalència per les ja existents. 

 

Recordatori de clàusules que decauen sobre empreses de serveis

 

El passat 31 de desembre de 2014 també va decaure una clàusula provisional que es va incloure a data 7 d'abril de 2014 que deia el següent:

 

Disposició Transitòria Tercera:

 

Del 1 de Gener de 2014 a 31 de desembre de 2014, el article 3 d'aquest conveni tindrà el següent redactat:

 

"S'aplica aquest conveni a la totalitat de treballadors que realitzin les tasques mencionades a l’àmbit funcional (entre d'altres, tasques agrícoles, forestals i pecuàries) en centres de treball situats a Catalunya, independentment de la propietat o titularitat de l'explotació, empresa o centre de treball on prestin els seus serveis"   

 

Aquesta clàusula, que al 2014 s'inclogué al Conveni a instàncies de la inspecció laboral de la Província de Lleida, pretenia combatre la competència deslleial que es pogués donar  dins del sector entre els empresaris que contractaven els temporers directament o a través d'una ETT (ambdós casos lligats a l’articulat del conveni agropecuari) i els que ho feien a través d'unes empreses que, valent-se del fet que no estan cobertes pel conveni agropecuari, establien els salaris a partir del salari mínim interprofessional.

 

En aquest punt cal precisar que l'INSTITUT AGRÍCOLA no està en contra de les empreses de serveis, motiu pel qual sol·licità que aquesta clàusula fos temporal enlloc de permanent a fi de poder avaluar millor la situació. I atès la pròpia inspecció laboral de Lleida advertí que en campanyes anteriors havien prosperat empreses "pirates" que realitzaven dites funcions i desprès desapareixien tot provocant un plec de reclamacions que acabaven recaient sobre els empresaris. Es necessari doncs, abordar la contractació d'aquestes empreses amb serioses cauteles.

 

Ara aquesta clàusula roman vigent motiu pel qual:

 

>Recordem que en cas de contractar una empresa de serveis agropecuaris (bàsicament ens referim a aquelles que s'ofereixen com a ma d'obra per a la recol·lecció), l'empresari ha d’assegurar-se del compliment estricte de la normativa en matèria de subcontractació. Particularment recordar que el personal, material, maquinaria i direcció han de pertànyer a la empresa sots contractada pel servei contractat.

>Igualment recordem que, cas de recórrer en aquestes empreses, cal verificar el compliment per part de les mateixes de la legislació laboral i, en concret, que es duen a terme les corresponents liquidacions davant la seguretat social. Cal tenir en compte que en cas d’incompliment l’empresari que sots contracta acaba sempre sent el responsable civil subsidiari i, per tant, ha de fer front als càrrecs que se'n derivessin.

>Cal tenir un contracte escrit, amb les oportunes especificacions, i cal que s'hagi acreditat la informació relativa al compliment de la normativa en matèria de riscos laborals i aquella altra que sigui d'obligat compliment per a la tasca sots contractada. Per exemple, acreditacions pertinents com ara podria ser la tinença del carnet d'aplicador de productes plaguicides si es sots contracta aquesta tasca.

  

Article publicat a La Drecera 154. Novembre - Desembre 2015

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Empresa