La investigació i el desenvolupament al sector agrícola australià

 

La seguretat alimentaria, la estabilitat en la producció i subministrament, i la vida dels productes durant el transport són els tres factors més importants per als exportadors agrícoles australians a l’hora d’aproximar-se a grans i atractius mercats asiàtics. La inversió en investigació i el desenvolupament és un aspecte clau per al sector per poder capturar les oportunitats i el potencial que s'obre als mercats de l’Extrem orient. Diverses línies de treball ja estan obertes per allargar la durada de productes frescos com el iogurt i la llet amb noves tècniques i processos de UHT, i també s’està innovant en noves maneres d’empaquetar els productes que permetin un millor manteniment i qualitat dels aliments el que obre noves possibilitats per a la distribució domèstica i l’exportació, per esmentar només alguns casos específics en la investigació i el desenvolupament en el sector agrari d’Austràlia en l’actualitat.

 

Un altre àrea important és la investigació en temes referents a productes agrícoles més sans i produïts amb millors estàndards de qualitat i amb un menor impacte mediambiental, el que obre les portes a mercats de més marge i valor afegit.

 

Austràlia ha mostrat un gran dinamisme a l’hora d’innovar en noves maneres d'estalvi d’aigua i energia en la producció agrícola fent-la més sostenible. El malbaratament d'aliments també és un aspecte en el qual s'estan obtenint grans millores només amb una major cohesió i coordinació entre els diferents passos dins la cadena de valor del sector.

 

Algunes d'aquestes innovacions es duen a terme en centres especialitzats on diferents empreses uneixen esforços i sinergies per dur a terme les importants inversions que aquestes innovacions requereixen. D'aquesta manera també es disminueixen els grans riscos que comporten aquests tipus de processos. Aquesta estratègia permet superar les enormes economies d'escala que aquests tipus d'inversions requereixen. Aquest és un dels objectius del Food and Agribusiness Growth Center, que vol ser un centre per donar suport a la innovació, la integració de la cadena de valor per afavorir la captura de valor als mercats internacionals. Les activitats del centre han construït sinergies i complicitats també amb les xarxes i centres d’innovació i desenvolupament sota el paraigües del Australian Research Council i el seu programa per a la transformació industrial i la competitivitat del sector agrícola el Industrial Transformation Research Program, que incorpora investigacions i línies de treball d'altres sectors industrials, no tan sols l’agrícola, com subratlla Sally Gras, experta en temes d’investigació molecular i biotecnologia de la Universitat de Melbourne.

 

D’altre banda, degut a la seva riquesa, biodiversitat i singularitat, el sòl i el medi ambient en general també formen part del nucli dur entre les prioritats en matèria de recerca i desenvolupament a nivell nacional, com subratlla l'expert en la matèria Stephen Powles de la University of Western Australia. Com hem assenyalat, el sector agrícola ha de fer front a una demanda creixent de la producció com mai abans havia passat. El fet que Austràlia ja estigui entre els principals exportadors de productes alimentaris del món ja fa que el país estigui fent un ús molt intensiu dels seus recursos agraris i una de les preocupacions a nivell nacional del sector sigui la innovació en aquest àmbit per possibilitar un augment de la producció amb la major eficiència possible sense consumir el capital.

 

Austràlia té avantatges competitius importants a l’hora de convertir-se, com de fet ho esta fent, en una de les economies principals en la “mega-regió” d'Àsia pacífic dins de la indústria agroalimentària: alts estàndards de qualitat i salut, gran varietat de productes, cultius i climes, així com un règim de propietat i sistema legal i fiscal que incentiva la capitalització i competitivitat del sector. Amb tot, el repte de la gran demanda d'aliments del gran continent asiàtic suposarà una pressió enorme en els propers anys i dècades per el sector si vol continuar participant dels grans guanys i oportunitats que aquesta “mega-tendència” li pot suposar.

 

Els dos gran reptes del sector són: assegurar la qualitat i mantenir la sostenibilitat del medi i l'ús dels recursos en un sector que tindrà que duplicar la seva producció en els propers anys. Especialment crític pot ser el tema de l’aigua, un recurs relativament escàs en un continent tan gran i divers com és l'Australià. És per això que una de les prioritats és la d’investigar usos i cultius més eficients en consum d'aigua i adaptar els cultius a les diferents pluviometries en les diverses regions, que sovint tenen climes molt diferents.

 

Les regions del nord del país, per exemple, presenten un clima extrem que sovint les fa dependre de la tecnologia de reg per poder cultivar. Moltes d'aquestes zones, ara sense ús, es podrien cultivar amb les inversions en regadiu necessàries incrementant la producció sense afegir més pressió sobre el sòl disponible, sinó afegint nova superfície de cultiu. Per això les inversions en aquest àmbit estan creixent de manera accelerada en els últims anys augmentant de manera notable la superfície disponible per a l’agricultura en aquestes regions. Amb tot, les activitats en I+D són importantíssimes i la tecnologia relacionada amb l'aigua i el reg suposen una peça clau en la estratègia dels propers anys. Sense aigua, no hi ha agricultura possible

 

Dins també la fase de producció, el sector agrícola australià s’està mostrant molt actiu i a l’avantguarda en la investigació de millores encaminades a produir millors i més saludables productes agrícoles. En aquest cas, la investigació està orientada a aconseguir uns productes millors des del punt de vista nutricional seguint una de les grans tendències en els mercats desenvolupats que valoren la qualitat per sobre el preu. Es tracta de mercats madurs, com Europa i especialment Estats Units, on la sensibilitat en vers productes ecològics, de gran qualitat i produïts amb el màxim respecte per el medi ambient cada cop és major. Per ser competitiu en aquests mercats la inversió i innovació en robòtica i un eficient processament i empaquetat del producte són també essencials. Per això la tecnologia de precisió en la producció i processament d'aliments és un altre sector de gran recorregut per al sector a nivell global i, particularment a Austràlia en la propera dècada.

 

De nou, el model australià es configura com un bon model i exemple de com la innovació constant és l’única via per mantenir la competitivitat del sector assegurant la viabilitat econòmica i la sostenibilitat d’una industria estratègica per a qualsevol país. 

 

La Drecera 152 Juliol - Agost 2015

Revista de la Patronal Agrària de Catalunya

Economia