INFORME DE L’OCDE SOBRE L’ECONOMIA ESPANYOLA

 

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va presentar, el passat 8 de setembre, un informe sobre l'economia espanyola, destacant que la mateixa ha tornat a un camí de moderat creixement, després d'una prolongada recessió. Segons l’opinió de l’OCDE, aquest canvi en la situació econòmica posa de manifest els efectes positius del conjunt de reformes dutes a terme al llarg dels últims anys, incloses les realitzades a nivell de la Unió Europea. En aquest context, l'OCDE va presentar un panorama macroeconòmic per a Espanya més optimista que en les seves últimes previsions econòmiques:

 

En qualsevol cas, l'OCDE adverteix que la situació econòmica és encara fràgil,  per tant el principal repte per als propers anys es basa en aconseguir un creixement sòlid i sostingut de la productivitat i de l'ocupació, així com en una reducció de l'endeutament públic i privat.

En aquest sentit, va publicar un conjunt de recomanacions dirigides cap a la consecució de tres objectius:

 1. Reduir l'endeutament i augmentar la competitivitat:
 • Tornar a l'equilibri pressupostari estructural en 2017.
 • Redistribuir la càrrega impositiva, de manera que es redueixin les cotitzacions socials empresarials i, a canvi, s'elevi la imposició indirecta (impostos ambientals, IBI) i disminueixin les exempcions fiscals en l'IVA, l'impost de societats i l’impost de la renda.
 • Continuar amb les millores en els procediments judicials d'insolvència, augmentar els incentius per a la seva utilització per les PIMES i crear un nou règim, negociat extrajudicial, d'insolvència personal.
 • Reduir la despesa pública sobre la base de millores de l'eficiència del sector públic.
 
 1. Estimular de forma sostenible l'ocupació i el creixement a mitjà termini:
 • Millorar la formació professional, reforçar els serveis públics d'ocupació i potenciar la coordinació entre els diferents nivells de l'administració en l'àmbit de les polítiques actives d'ocupació.
 • Elevar la qualitat de la innovació i enfortir la competitivitat de les universitats i centres de recerca, ampliant l'assignació de recursos d'acord amb la consecució de resultats i l'aplicació de mecanismes de comparacions internacionals.
 • Homogeneïtzar els preus de les emissions de gasos d'efecte hivernacle entre les diferents fonts, per tal de contenir les emissions de carboni.
 • Conservar i revisar les bonificacions fiscals a les activitats de recerca i desenvolupament.
 • Augmentar la part que es desenvolupa en els centres de treball del sistema actual de formació professional.
 
 1. Promoure un sector empresarial més dinàmic:
 • Ampliar la base impositiva de l'impost sobre societats, reduir el tipus i eliminar els règims especials per a petites i mitjanes empreses.
 • Continuar fomentant la diversificació de les fonts de finançament de les empreses.
 • Reformar el sistema de llicències i permisos, així com reduir la fragmentació reguladora aplicant la Llei de garantia de la unitat de mercat.
 • Reduir el nombre de professions en què sigui obligatori pertànyer a un col·legi professional i el cost de la seva quota.
 • Valorar la disminució del nombre d'organismes governamentals implicats en la prestació de suport financer a les empreses.
 • Ajustar les línies de mediació de l'Institut de Crèdit Oficial a la demanda i ampliar l'ús de les societats de garantia recíproca.
 

Article publicat a La Drecera 147. Setembre - Octubre 2014

Revista de la Patronal Agraria de Catalunya

 

Economia