El SECTOR LLETER EN COMPÀS D'ESPERA


L’Observatori de la Llet de Catalunya ha publicat l’informe anual sobre quota i nombre d’explotacions lleteres a Catalunya. En reproduïm les principals dades.Després d’uns quants anys caracteritzats per les fortes davallades tant en quota lletera, com en nombre d’explotacions (regulació del mercat de quota i programes d’abandonament inclosos). Sembla ser que s’està assolint una certa estabilització del sector, per bé que la tendència continua sent la concentració empresarial i un creixement en dimensió a fi de maximitzar els rendiments de les economies d’escala.

Aquesta estabilització s’ha traduït en un compàs d’espera marcat per les incerteses regulatòries del sector, concretament pel futur de les quotes lleteres, els nous instruments pel mercat de la llet en el context europeu, i pel cas concret català les incerteses lligades a la variabilitat legislativa ambiental, en particular la llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (que limita fortament la possibilitat real d’escometre una inversió per una granja de vaques de llet de les dimensions necessàries per ser competitiva), i les limitacions lligades a la regulació de zones vulnerables i espais protegits, que en molts casos actuen com elements dissuasoris al creixement quan no són directament la causa directa de la pèrdua de competitivitat.  

De 2009 a 2010 s’han tancat 6 explotacions. D’aquestes, 3 disposaven de menys de 250 t de quota, una entre 250 i 500 t, i les altres 2 en tenien entre 500 i 1.000 t. Totes elles de diferents comarques. Al 2008 en tancaren 3. Per damunt de les 1.000 t no n’ha tancat cap, de fet aquest tram ha augmentat en 2 explotacions els darrers 2 anys.


(*) En el grup “Altres”, s’hi inclouen les comarques amb menys de 15 explotacions i menys de 10.000 tones de quota: Maresme (11 explotacions; 6.807 t), Pallars Jussà (9 explotacions; 3.001 t), Pallars Sobirà (5 explotacions; 2.324 t)), Barcelonès (4 explotacions; 3.210 t), Alt Penedès (3 explotacions; 1.073 t), Garrigues (2 explotacions; 888 t), Montsià (2 explotacions; 203 t) i Tarragonès, Baix Llobregat, Solsonès i Anoia amb una explotació per comarca.

(*) En el grup “Altres”, s’hi inclouen les comarques amb menys del 2% de quota total: Maresme (1,23%), Bages (0,94%), Ripollès (0,79%), Barcelonès (0,58%), Pallars Jussà (0,54%), Pallars Sobirà (0,42%), Alt Penedès (0,19%), Tarragonès (0,18%), Garrigues (0,16%), Baix Llobregat (0,16%), Solsonès (0,08%), Montsià (0,04%), Anoia (0,00%).

En relació al nombre i distribució d’explotacions i la quota lletera associada, s’ha de considerar que no totes estan produint llet actualment ja que la seva quota està llogada a altres explotacions, per tant les dades aquí reflectides corresponen realment a la quantitat de quota propietat de cada explotació, no amb la que produeixen realment. Aquest apunt és rellevant atès que en els darrers anys després de la regulació del mercat de quotes, i especialment davant l’expectativa de la desaparició de les mateixes, ha augmentat el lloguer de quota en decrement de la compravenda.

L’estudi de l’Observatori de la llet no permet conèixer a priori quin percentatge del total de la quota lletera i de la Producció representa cada un dels 4 intervals de quota posats a estudi. I en particular quin percentatge de la producció ostenten les 136 explotacions del tram de més de 1.000.000 kg de quota (l’únic tram que creix en nombre d’explotacions), tampoc informa sobre d’altres trams de quota potser prou significatius com ara el d’explotacions amb més de 2.000.000 de kg de quota.

Caldrà  apostar per mesures que permetin augmentar la competitivitat del sector minimitzant els costos associats i fomentant el creixement, tecnificació, concentració i consolidació de les explotacions lleteres catalanes en el marc de les dimensions tècniques o de relació amb la transformació que en permetin una autèntica viabilitat.


La Drecera - núm. 123  setembre - octubre  2010
INFORMATIU AGRARI DE L’INSTITUT AGRÍCOLA

Economia