ÒRGANS DE GOVERN

Són òrgans de govern de l'lnstitut Agrícola:

  • L'Assemblea General.
  • La Junta Directiva.
  • El Consell Executiu.
  • El President.

L’estructura directiva de l’Institut Agrícola té la seva base en l’Assemblea General, òrgan suprem i sobirà de la institució. A l’Assemblea estan representats tots els socis.

L’òrgan ordinari de govern de l’entitat és la Junta Directiva. Els seus membres són designats cada quatre anys mitjançant candidatures d’entre els socis.

El Consell Executiu tracta i decideix sobre els assumptes ordinaris de l’entitat. Està format per part dels membres de la Junta Directiva, d’entre els quals, com a mínim, hi ha el President, el Vicepresident, el Secretari i el Tresorer. Correspon a l’òrgan col·legiat permanent que duu a terme la direcció, gestió i administració de l’entitat, per delegació de la Junta Directiva.

El President és escollit per l’Assemblea General, en la mateixa candidatura que el Comitè Executiu, i per un mandat de quatre anys. Representa l’entitat en tota classe d’actuacions i presideix tots els òrgans de Govern.

 

Consell Executiu

President:

BALDIRI ROS PRAT

 

Vicepresident Econòmic i Tresorer

RAMON D’ABADAL DE LACAMBRA

 

Vicepresident Territorial

JOAN PONS FONT

 

Vicepresident Relacions Institucionals

JOAN COLS CATASÚS

 

Vocal Secretari:

MATEU COMALRENA DE SOBREGRAU i ESTEVE

  

Vocals:

Mª CARMEN BRUACH GALIÁN

PERE CASTELLS GERMÉS

JOAN DE FIGAROLAS BOSCH

MARC GARRIGASAIT COLOMÉS

JOSEP MARIA MAJÓ CODINA

CARLES PAGÉS AMBRÓS

Mª JOSÉ SALA BROSA

LLUÍS TERRADAS MIARNAU

   

Junta Directiva

Els membres del Consell Executiu més:

Mª ASSUMPCIÓ FORTUNY BALDRICH

Mª ROSA BLANCH SALESAS

MARC COMALRENA DE SOBREGRAU i ESTEVE

IRENE D'ABADAL MAS

MONIKA D'HABSBURG-LOTHRINGEN

JORDI GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

FRANCESC LAUNES ANDILLA

JORDI LLOPIS FAURA

ERNEST MESTRES HUGUET

BALTASAR PARERA COLL

JOSEP TOMBAS MAGRANÉ